Miljö

Miljön är viktig för oss
Kraven på ett aktivt miljöarbete ökar från myndigheter, dig som konsument och inte minst från oss själva. Vi försöker ta så stor miljöhänsyn som möjligt i allt vi gör och har ett tydligt mål att vara en ledande galleria även inom miljöområdet. Oftast blir ju både miljön och ekonomin vinnare om gröna val görs vid allt från lokalisering, materialval, energi- och vattenanvändning, avfallshantering och logistiklösningar. Det gjorde vi när vi byggde Liljeholmstorget Galleria och nu har vi fått pris för det.

Konsumtionsdata och mål i Liljeholmstorget Galleria

I Liljeholmstorget Galleria strävar vi till att minska både energi- och vattenförbrukning på många olika sätt. Vi övervakar aktivt fastighetens energi- och vattenförbrukning, och om vi upptäcker att ett system förbrukar för mycket energi eller vatten försöker vi fixa det så fort som möjligt. När vi bygger om eller reparerar tar vi alltid hänsyn till energiförbrukningen. Vi använder bara grön el.

Vårt mål är att minska energiförbrukningen med 10% tills år 2025 från 2019 års nivå. Det betyder att Liljeholmstorget Galleria år 2025 inte ska konsumera mer el och värme än 90 kWh / m2 per år. År 2021 förbrukade vi 106 kWh / m2, vilket innebär att vi är på rätt väg. 

När det gäller vattenförbrukning är vårt mål att inte använda mer än 5 l per besökare och år. I Liljeholmstorget Galleria var vattenförbrukningen 3,7 l / besökare 2021, så här ligger vi bra till. Vårt mål framöver är att behålla denna nivå i framtiden.

Maximalt nyttjande av marken

Liljeholmstorget Galleria har ett väldigt bra läge i Liljeholmen där gallerian är integrerad med tunnelbanestation, bussterminal och tvärbana. Parkeringsgaraget är byggt under jord och på så vis maximeras markanvändningen, vilket är mycket viktigt för ett köpcentrum beläget i ett tättbebyggt stadsområde. För att utnyttja marken så effektivt som möjligt och uppfylla målet om att skapa en servicenära och tät stadsstruktur, har nya bostäder byggts ovanpå köpcentrumet.

40 % lägre vattenförbrukning

Anläggningen använder cirka 40 procent mindre mängd vatten än motsvarande standardsystem. Energisimuleringar visar en energibesparing på 18.9 procent baserat på jämförbara standardvärden. Dessutom har varje butikslokal sin egen elmätare, luftkonditioneringen drivs av fjärrkyla och köpcentrumets elektricitet genereras från vindkraft. 

Nära 100 % återvunnet byggmaterial

Gallerians lösningar för avfallshantering garanterar en hög grad av återvinning, och 95 procent av avfallet från byggfasen återvanns. Större delen av byggnadsmaterialet producerades lokalt, inom en radie av 80 mil från Liljeholmen. Man valde byggnadsmaterial som släpper ut minimalt med lukt och partiklar i inomhusluften - vars kvalitet är enastående.

Grön parkering

En specialfunktion är det gröna taket mellan Liljeholmstorget och den intilliggande kontorsbyggnaden. Även parkeringsgaraget främjar låga utsläpp; bilar med låga utsläpp dirigeras till separata, gröna parkeringsrutor.

Hållbarhet på Citycon

Liljeholmstorget Galleria ägs av Citycon som utvecklar moderna stadskärnor i Norden och Baltikum. Våra 33 centrum med fokus på daglig handel återfinns i de största städerna i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Estland. Vi skapar värde i områden genom att utveckla moderna stadskärnor och samhällen där människor kan leva, arbeta, umgås och shoppa. Vi skapar städer fyllda av liv med hållbar utveckling som grund för allt vi gör.

2030 ska Citycon vara koldioxidneutralt. Vårt bestånd ska vara 100% energismart och drivs med hållbar energi. Alla våra centrum ska vara miljöcertifierade, direkt knutna till kollektivtrafik och lätt tillgängliga med cykel, till fots och elektiska fordon.

Citycon samarbetar också aktivt med lokalsamhället. Vi organiserar årligen hundratals events och aktiviteter för samhällen i hela Norden. Dessa projekt inspirerar oss att nå våra hållbarhetsmål.